NL

E-mail
Dit e-mailbericht en alle bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk, kunnen informatie bevatten die beschermd zijn door auteursrechten, zijn gecontroleerd op computervirussen en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde. Elk gebruik van deze informatie (reproductie of verspreiding onder elke vorm) door andere personen dan de geadresseerden is verboden. Indien deze e-mail verkeerdelijk bij u terechtkomt, gelieve de afzender te verwittigen en deze bestanden van uw computer te verwijderen.

Website
De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en VANERUM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden nagegaan bij de bevoegde entiteit van VANERUM. De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie programmatuur, producten of diensten die werden verkregen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van VANERUM. VANERUM kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebuiker. De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en  VANERUM is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt. VANERUM is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke